З  В  І  Т

директора спеціалізованої

               школи І-ІІІ ступенів з поглибленим

    вивченням української мови

          та літератури № 273 міста Києва

Калити В.М.

   за 2017-2018 навчальний рік АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


У 2017-2018 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Педагогічний колектив працював над темою: «Створення умов для самопізнання,    саморозвитку, самореалізації особистості учасників навчально-виховного процесу через реалізацію ідей життєтворчості. Формування духовних цінностей громадянина та національно-патріотичної свідомості, виховання правової культури. Реалізація  прав дітей  із  особливими  освітніми  потребами  на  освіту». Навчально-виховний процес проходив в одну зміну. Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Педагогічним колективом проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок  2017 -2018 навчального року в закладі було відкрито 19 класів, із них 1-4-х - 9 класів, 5-9-х – 8 класів, 10-11-х -2 класи. Мова навчання — українська. Станом на 05 вересня 2017 року кількість учнів становила 424 учні. Середня наповнюваність учнів у класах складала 22,3 учнів.

У школі працює 32 учителі: 21 мають кваліфікаційну категорію – спеціаліст вищої категорії, 2 – спеціаліст І категорії, 3 – спеціаліст ІІ категорії, 4 – спеціаліст,  2 – бакалавр, 6 – мають педагогічне звання «учитель-методист», 9 – «старший учитель».Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», та постанови  Кабінету  Міністрів   України від 12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку  в ЖЕО-111 отримані списки дітей та підлітків шкільного віку, що проживають в мікрорайоні. Списки перевірені й уточнені. Контроль за виконанням покладено на заступника директора з навчально-виховної роботи Скибенко І.В.

У 2017-2018 навчальному році   за індивідуальною формою навчались Павленко О.,  учень 8-А класу;  учні 7-А класу –  Науменко Ю.,  Яненко Д., Шамлій К. Індивідуальна форма навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей, здібностей та потреб учнів. На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні навчальні плани з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений із батьками і затверджений директором школи. До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Учителі-предметники відповідально ставилися до своїх обов’язків. Класні керівники Закревська А.В., Паламарчук І.М., підтримували тісний зв’язок з батьками учнів. 


Підсумки науково-методичної роботи у 2017-2018 навчальному році 


У 2017-2018 навчальному році науково-методична робота в школі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу управління освіти Голосіївської районної в місті Києві Державної адміністрації «Про   організацію науково-методичної  роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів  Голосіївського району в 2017/2018 навчальному році» № 299 від 04 вересня 2017,  наказу по школі «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи в 2017/2018 навчальному році» №147 від 12.09.2017 р., перспективного та річного плану роботи районного науково-методичного центру, річного плану роботи школи.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної теми  «Створення умов для самопізнання,    саморозвитку, самореалізації особистості учасників навчально-виховного процесу через реалізацію ідей життєтворчості. Формування духовних цінностей громадянина та національно-патріотичної свідомості, виховання правової культури. Реалізація  прав дітей  із  особливими  освітніми  потребами  на  освіту».  Зазначена тема відобразилася у виконанні наступних завдань:

·         вивчення та практична реалізація програм з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення базових дисциплін у 2017-2018 навчальному році;

·         запровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти у  9-х класах;

·         вивчення та поширення досвіду роботи кращих педагогічних працівників;

·         підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогів шляхом організації роботи школи молодого вчителя, шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів;

·         забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

·         створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

·         оволодіння технологіями, що забезпечують новий підхід до освіти (інформаційні технології, проектні технології, технології поетапного формування розумової діяльності);

·         підвищення рівня інформаційної культури вчителів.

Члени педагогічного колективу брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, семінарів районного науково-методичного центру управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Науково-методична робота в закладі проводилася під керівництвом науково-методичної ради за трьома напрямками: колективним, індивідуальним та інноваційним. У цьому навчальному році для координації роботи працювало 4 методичних об’єднань:

МО учителів суспільно-гуманітарних дисциплін – голова МО  Паламарчук І.М.

МО учителів природничо-математичних дисциплін – голова МО  Єрмакова В.П.

МО учителів початкових класів, фізичної культури, основ здоров’я, трудового навчання та вихователів ГПД – голова МО Вороніна О.О.

МО класних керівників – голова МО Чуйко С.А.

 Діяльність шкільних методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи школи. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (рекомендації Міністерства освіти і науки щодо вивчення окремих предметів у 2017-2018 навчальному році, підготовка і проведення олімпіад, МАН, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів), так і науково-методичні питання.

У структурі методичної роботи школи передбачені різні форми роботи:

Колективні: педагогічна рада, психолого-педагогічний семінар, науково-теоретичний семінар, науково-практична конференція.

Групові: шкільні методичні об'єднання, творчі групи, школа молодого вчителя, семінари-практикуми.

Індивідуальні: наставництво, індивідуальні консультації, робота над науково-методичною проблемою, взаємовідвідування й аналіз уроків,

самоосвіта.

Із метою методичної допомоги учителям при підготовці до уроків та підвищення фахової майстерності у школі створено і діє науково-методичний кабінет, робота якого спрямована на вдосконалення та активізацію діяльності педагогічних працівників школи. З метою здійснення керівництва науково-методичною роботою в школі створена науково-методична рада, до складу якої входять: заступники директора з навчально-виховної роботи Верцімаха Н.Д.,  Скибенко І.В., Коваленко О.М., голови шкільних методичних об’єднань Паламарчук І.М., Єрмакова В.П., Вороніна О.О., Чуйко С.А., учителі, які мають педагогічне звання «учитель-методист» та «старший учитель».


 Курсова підготовка учителів школи, атестація 

Можливості курсової підготовки та атестації педагогічних кадрів широко використовуються для стимулювання творчого професійного росту вчителів.

План післядипломного підвищення кваліфікації за останні три роки
У 2018 році атестувалося 6 педагогічних працівників школи. Був затверджений графік проведення атестації вчителів та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувались, проводили відкриті уроки, готували презентації з досвіду роботи, виступали з доповідями на шкільних та районних засіданнях методичних об`єднань, шкільних педагогічних рад. З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об’єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та предметні тижні. Кожний учитель, який атестувався, підготував портфоліо з досвіду роботи.

Члени атестаційної комісії  узагальнили  педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи й досвіду роботи.

7 педагогічних працівників пройшли атестацію.


Результати атестації представлені в таблиціУзагальнюючі результати (за останні три роки) моніторингового дослідження атестації вчителів та позитивний вплив на підвищення рівня їх професійної компетентності представлені у таблиці.У школі згідно затвердженого плану роботи працює мовно-консультативний пункт для допомоги у вивченні української мови для мешканців мікрорайону. Систематично подаються матеріали про роботу закладу сайт школи.

                Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України.

Практичний психолог закладу (Подоліч О.В.) діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості, забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей.

Зміст діяльності психологічної служби школи I-III ступенів №273 міста Києва реалізовувався з метою: соціально-психологічного забезпечення процесу реформування освіти, здійснення психологічної експертизи, психологічної просвіти всіх учасників освітнього процесу; психологічна допомога дітям, які щойно прибули до навчального закладу; забезпечення сприятливого психологічного клімату в дитячому колективі та в колективі, підвищення психологічної компетентності колективу.

Робота проводиться на основі розробленого плану за такими напрямками:

психодіагностична, корекційно-відновлювальна, консультативна, організаційно-

методична робота, психологічна просвіта та зв'язки з громадськістю, визначення

та формування психологічної готовності до шкільного навчання. Педагоги 1-х класів отримують психологічну характеристику учнів і рекомендації про розвиток їх пізнавальної сфери. Проводиться моніторинг адаптації учнів 5-х класів до навчання в середній школі. Досліджується рівень соціально-психологічної адаптації дитини до навчання. Проводиться збір інформації про індивідуально-психологічні особливості дітей психологом, визначення проблем сім’ї, визначення сильних сторін особистості, її резервних можливостей, на які можна спиратися в ході корекційної роботи. Підвищується ефективність діяльності педагогічного колективу на основі персоналізованого фонду. Консультаційна робота включає в себе консультації педагогічних працівників за результатами психодіагностик, батьків та дітей в цілому.

Корекційно-відновлювальна робота. З учнями початкової школи проводиться

індивідуальна корекція пізнавальних процесів (пам'яті, уваги, мислення). Проведено ряд тематичних тренінгів, годин спілкування та інформаційних годин: -години психолога на різну тематику: «Взаємодія в класі», «Я – особистість», «Соціальні ролі. Гендерний аспект», «Психологічне маніпулювання», «Правда про наркотики», «Види взаємодії», «Деструктивні організації, засади тиску в культових групах», «Лихослів’я – засіб для розрядки? Альтернативи», «Автоматична та усвідомлена поведінка»; - бесіди із учнями молодших і середніх класів на тему проблеми, яка склалася в колективу, найчастіше це непорозуміння між вчителями та дітьми. Знаходження найбільш альтернативного рішення цієї проблеми; - проводження тренінгу для вчителів початкової школи на тему: «Психологічне благополуччя вчителя» з метою навчання методом релаксації та метод аналізу ситуацій із різностороннім поглядом; - тренінг для учнів 8-10 класів на тему «Пізнай себе».

Протягом навчального року з учнями проводилась робота за такими напрямками:

- адаптація дитини з однієї вікової групи до іншої;

-психологічна готовність дитини до школи;

- адаптаційний період 5-их класів;

-допомога підліткам у кризових ситуаціях;

- робота з дітьми «групи ризику» (такими, що мають проблеми в навчанні,

порушення поведінки, емоційні розлади);

-профілактика адиктивної поведінки (алкоголізму, наркоманії,

тютюнопаління СНІДу);

-профілактична робота за напрямками:

протидії торгівлі дітьми ;

Конвенція ООН про права дитини; профорієнтація;

діагностування по сформованості в учнів 4-х класів основних новоутворень віку, та готовності переходу в середню школу;

психологічне супроводження обдарованих дітей.

Протягом року проводилися психолого-педагогічні консультації для учнів, їхніх батьків та вчителів.

В початковій школі була проведена психологічна діагностика готовності

першокласників до шкільного навчання. Надавалися групові та індивідуальні

консультації підліткам з особливих питань, та провела дослідження по професійним інтересам і нахилам учнів 9-х класів (профдіагностика, психологічна допомога у професійному самовизначенні). Проведено діагностичне дослідження з учнями 4-х класів, для встановлення рівня сформованості основних новоутворень віку, та готовності переходу з початкової школи у середню. Також вперше проводився «Тиждень психології». Участь у цьому взяли учні 7, 8, 9 та 10-их класів. Готувалися плакати на різну тематику, готувався матеріал для виступу, який в кожної групи був свій, і проводилися виступи у всім класах.

Результативність роботи практичного психолога відображено у статистичному

звіті за 2017-2018 навчальний рік.

В 2017-2018 навчальному році вчителі проводили засідання методичних об’єднань, плідну роботу між засіданнями, взаємовідвідування уроків членами педагогічного колективу, працювали над самоосвітою. Протягом року на засіданнях методичного обєднання було підготовлено та обговорено такі питання:

створення умов для педагогічної адаптації учнів 5-го класу;

основні шляхи формування базових предметних компетенцій з математики, інформатики, фізики;

аналіз участі учнів школи в олімпіадах та шляхи якісної підготовки учнів до міських етапів олімпіад ;

підготовка та аналіз проведення предметних тижнів;

підвищення рівня зацікавленості учнів, за допомогою цікавих і нестандартних задач - один із способів сприяння формуванню базових предметних компетенцій;

«Про підсумки закінчення 2017-2018 навчальному році та проведення ДПА, ЗНО з математики.

Враховуючи позитивні надбання педагогічного колективу школи у науково- методичній роботі, слід визначити напрямки, які потребують активізації творчих сил педагогів і підвищення ефективності педагогічної дії:

- постійно працювати над підвищенням успішності учнів школи у ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

- підвищити активність участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.

У 2017-2018 навчальному році учні школи брали участь у І-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.  5 учнів (Крот Ірина з історії, Нікішина з правознавства, Костюшок Єлизавета з образотворчого мистецтва, Косцова Анна з ІІ (районного) етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Фадєєв Михайло з математики) стали переможцями ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Протягом листопада 2017 року учні 9-11 класів взяли участь у виконанні контрольних завдань з базових навчальних дисциплін І (районного) етапу конкурсу-захисту та захисті науково-дослідницьких робіт. До районного оргкомітету конкурсу-захисту було надано 12 науково-дослідницьких робіт. На підставі протоколів засідань фахових журі було визначено переможцями 6 робіт учнів 9-11 класів, що становить 50% від загальної кількості поданих робіт, зокрема за відділеннями:

Історичне краєзнавство – Хапілін Арсеній (учитель Лавренчук Тетяна Семенівна)

Фольклористика – Долматова Вікторія (учитель Лисенко Надія Іванівна), Магон Марія (учитель Горбатюк Валентина Іванівна), Брюховецька Єлизавета (учитель Лисенко Надія Іванівна)

Валеологія – Нікішина Крістіна (учитель Володіна Світлана Олександрівна)

Екологія – Некрасова Анна (учитель Лукянчикова Тетяна Миколаївна)

5 робіт подані на участь у ІІ (міському) етапі конкурсу-захисту, що складає 83% від загальної кількості переможців.

До підготовки учнівських науково-дослідницьких робіт і рефератів, роботи у складі районного журі з перевірки конкурсних робіт, перевірки виконання контрольних завдань та оцінки захисту робіт були залучені учителі школи Паламарчук І.М., Лавренчук Т.С., Лук’янчиков А.В., Горбатюк В.І..

Розроблено і затверджено посадові інструкції, інструкції  з охорони праці, пожежної безпеки. Щорічно,  згідно з річним планом, у закладі проводиться День цивільного захисту, у ході якого відбуваються тематичні виховні години, демонструються практичні навички дій у надзвичайних ситуаціях, надання невідкладної допомоги потерпілим.

Заклад співпрацює з вищими навчальними закладами:

Національним науково-дослідним інститутом українознавства

Київським державним інститутом декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука

Київським національним університетом культури і мистецтв

МАУП

Університетом розвитку людини «Україна» 

Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету ім.. Б.Грінченка

НПУ ім. М.П.Драгоманова

Київським міжнародним університетом

Національною академією внутрішніх справ

Мистецьким інститутом художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі

Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

У 2017 -2018 навчальному році на виконання Концепції національно – патріотичного виховання в сш № 273 були проведені такі заходи :

Вересень

-         Свято Першого Дзвоника  та «Весела подорож по школі» (01.09.17)

-         Шкільні спортивні змагання до Дня фізкультурника та в рамках Олімпійського тижня,  в спеціалізованій школі  № 273 відбулись  змагання «Веселі старти » між учнями 6-х класів (15.09 2017)

-         Благодійний ярмарок 21.09.2017

-         21.09.2017 р. На олімпійський урок до учнів 10-а класу було запрошено учасницю зимових олімпійських ігор Лудан Лілію Анатоліївну

-         12. 09.2017 року в спеціалізованій школі  № 273 пройшов конкурс малюнків з правил дорожнього руху «Світлофор попереджає».  В конкурсі взяли участь учні 1-11 класів .

-         29.09.2017 року в спеціалізованій школі № 273  пройшли години спілкування, відео - уроки , присвячені 76- роковинам трагедії Бабиного Яру. Учнівське самоврядування школи підготувало інформаційні листи та розповіді про цю подію учням молодших класів.

-         30.09.2017 року в Голосіївському парку відбулась районна екологічна акція, в якій взяли участь президент школи Дужа І. та представник учнівського самоврядування школи  Магон М.

-         30.09.2017року учні спеціалізованої школи № 273, учасники секції черлідингу (КДЮСШ «Арго» тренер Коваленко О.О.) провели майстер клас з черлідингу та веселі естафети на районній акції «Свято у нашому дворі», яке пройшло за адресою в. Голосіївська 6.

Жовтень

-         Святковий концерт до Дня Учителя  (8-а клас  Паламарчук І.М. 02.10.2015

-         До Дня українського козацтва шкільне свято провели учні 9-б класу (кл кер Лук’янчикова Т.М. та учні 2-в класу кл. кер Щуцька С.М.)

-         Конкурс малюнків до Дня визволення України та Києва шкільний та районний етапи  (УС школи  )

Листопад

-          09.11.2017р. Шкільне  свято   до Дня української писемності та мови   провели учні 10-а класу (кл. кер Горбатюк В.І.)

-         20.11.2017 року до 100-річчя від Дня утворення Української Народної Республіки в школі пройшли години спілкування, учні 5 -11 класів випустили тематичні прес- центри.

24. 11 2017 року в спеціалізованій школі №273 до 85 – роковин  пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років  пройшов конкурс композицій «Свічка пам’яті» серед учнів 5-11 класів, учні 1-4 класів прослухали презентації класів та оцінили композиції.  Також у школі пройшов конкурс плакатів до цієї події.  


Грудень

 

-          01.12 2017 до  Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом  в школі пройшов конкурс плакатів  «За життя без СНІДу!».  В ньому взяли участь учні 5-11 класів.

-         01.12 2017 року команда  «Альнаір» взяла участь у І Всеукраїнському фестивалі шкільних груп підтримки (черлідерів), який відбувся за підтримки Федерації черлідингу та черспорту України у ТРЦ «Лавина».

-    04.12 2017 року спеціалізованій школі № 273 пройшла акція «Діти - дітям» до Дня людей з інвалідністю. Вже більше , ніж 15 років ми проводимо такі заходи на підтримку школи – інтерната №9 , Центру реабілітації на Корчуватому. Діти, батьки та вчителі долучаються до благодійної діяльності і бажають здоров’я, благополуччя та радості кожній родині. –

-         06.12.3017 року до Дня збройних сил України в школі пройшли виховні години та конкурс малюнків серед учнів 1-4 класів. Учнівське самоврядування 5-11 класів випустило тематичні прес – центри про види Збройних сил України.

-         12.12.2017 року учениці 9-а класу Блощук Єлизавета та Марченко Юлія разом з керівником гуртка «Дивосвіт» Кондратюк Л.В. підготували роботи на районну виставку – фестиваль «Різдвяна зірка сяє!»

-         14.12. 2017 року учні 6-Б класу взяли участь в екскурсії до відділення Приват Банку на просп.. Науки 4/2 «Відкрий банківський світ з Юніор Банком» ..

-         15.12.2017 року учні школи відправили вітальні листівки до Новорічних свят для воїнів АТО.

-         З 11.12.2017 по 15.12.2017 року в школі проходив тиждень безпеки життєдіяльності . За цей час учні прослухали багато цікавої інформації. З шестикласниками проведено анкетування : « Безпека і небезпека в побуті»

- 19.12.2017р. в школі відбулось яскраве Свято Миколая для учнів 1-4 класів  яке підготували і провели  учні  9-а клас у, кл. кер Лавренчук Т.С.

- 24.12 2017року відбулась виставка листівок та Новорічних малюнків.

-  Учні 11-а класу  (кл кер Єрмакова В.П.) підготували і провели  новорічний 

спектакль

Січень

-         18  січня 2018 року  в спеціалізованій школі № 273 пройшло свято «Дід Мороз з різних країн світу» для вихованців групи продовженого дня 2-3 класи (кер. Смірнова М.С.). Діти захоплено розповідали про традиції святкування Нового року , читали вірші, співали різдвяні пісні та гімни.

 

Лютий

-         Районний конкурс учнівської преси «Прес весна на Дніпрових схилах» взяли участь у номінації  літературний твір  (учасники Косцова А. 7-а кл.  )

-         До Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав  учнівське самоврядування провело акцію «Час і досі не загоїв рани – цей одвічний біль Афганістану»  випустили тематичні – прес- центри 15.02.2018

-         20.02.2018 Вшанування Героїв Небесної Сотні  (виховні години, покладання квітів до пам’ятного знаку на Корчуватому  )

 Березень

-         07.03.2018р. Усіх чарівних і прекрасних жінок зі святом вітав 6-а клас (кл.кер Дуденко А.О.). Учні підготували і провели чудове свято на сцені актової зали школи.

- З  12.03.2018 р.  у школі розпочався Шевченківський тиждень. За програмою заходів відбувся конкурс малюнків до творів Т.Г.Шевченка, учні 8-а класу оформили виставку ілюстрацій до творів Кобзаря   художника В.І.Харченка. 

-13.03 у спеціалізованій школі №273 пройшли уроки з правил дорожнього руху для учнів 1-2 класів,які провела шкільний офіцер поліції Сідельнікова Л.О.

-  14.03.2018р. учні 5-б та3-б класів сш № 273 провели літературно – музичну композицію  «Живуть у нашім серці Шевченка заповіти… ».   На святі звучали вірші поета, учні виконували його пісні. Дякуємо класним керівникам Лисенко Н.І. та Мациборі Л.О.

- у районному конкурсі читців поезії Т.Г.Шевченка взяла участь учениця 10-а класу Іванова Валентина .

- 20.03.2018 р. пройшов шкільний етап Всеукраїнського конкурсу з шахів «Кришталева тура », на районному конкурсі юних шахістів наші учні отримали  ІІІ місця.

Квітень

-         03.04.2018 р До 100-річчя від Дня народження Олеся Гончара. в спеціалізованій школі №273 відбулося читання  уривків з творів письменника  «Собор», «Тронка». Учні 5-11 класів випустили тематичні газети.

-         06.04.2018 р. до Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку відбулись бесіди по класах. Кожен клас випустив тематичні прес-центри.

-         06.04.2018 р. до Великодніх свят у спеціалізованій школі №273 відбувся конкурс малюнків «Малюю писанку».

 

-         10.04.2018 р. в рамках освітнього проекту «Як ти дорослішаєш»  лектор РА «Гармонія» провела лекцію для дівчат 6-7 класів.

 

-         До Міжнародного Дня визволення в’язнів фашистських таборів 11.04.

2018 р.  учні 5-11 класів підготували малюнки та випустили тематичні прес-центри.

 

-         10.04.2018 р. в спеціалізованій школі №273 відзначали День космонавтики. Учні 7-А класу (класний керівник Закревська Алла Василівна) підготували інформацію та виконали літературно-музичну композицію з показом  моделей «зоряного» одягу.

 

-         12.04.2018 р. до Дня космонавтики у школі пройшов конкурс малюнків «Далекий і близький Всесвіт», в якому взяли участь учні 4-10 класів.

 

-         19.04.2018 р. команда «Альнаїр» взяла участь у відкритій першості міста Києва та Голосіївського району з чирлідингу. Наші дівчатка Дужа І., Магон М., Желіба В., Герасимчук М., Блощук Є., Федоренко Р. під керівництвом тренера Коваленко О.О. посіли ІІ місце.

 

-          20.04.2018 р. у школі пройшов День цивільного захисту. Учні 10-11 класів ознайомили учнів молодших класів з правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях: під час хімічного зараження, пожежі, з радіаційного забруднення. Хлопці 10-11 класів показали засоби захисту людини: захисний плащ, чоботи, протигаз.

-         20.04.2018 р. у рамках Дня цивільного захисту учні школи відпрацювали елементи евакуації

 

-         21.04.2018р. у школі пройшла екологічна акція з прибирання шкільного подвір’я.

-         26 квітня2018 року у спеціалізованій школі № 273 пройшли заходи до Дня пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. Учні 6-б класу (класний керівник Коваленко О.О.) відтворили на сцені події 1986 року,  вшанували пам’ять перших пожежників , розповіли про непрості долі  людей, що лишились своїх домівок після радіаційного забруднення.

-         Учні 9-а класу разом з керівником гуртка «Юні інспектори руху» Кондратюк Л.В,  взяли участь у  районному конкурсі агітбригад ЮІР та посіли ІІІ місце.

Травень

-         08.05 2018 року у спеціалізованій школі № 273 відзначали День пам’яті та примирення . учні 3-а класу виготовив вітальні литівки для ветеранів війни, 5-а клас (класний керівник Володіна С.О.) та 3-а клас (класний керівник Авраменко Т.О.) та учасники танцювального ансамблю  «Альнаір » (керівник Коваленко О.О.) підготували і провели святковий концерт. На сцені звучали пісні, та літературно – музичні композиції до День пам’яті та примирення. Хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих.

-         Учні 10-11 класів відвідали військову частину у Василькові .

-         07.05 -11.05 учні 10-а класу взяли участь у  районному етапі  Всеукраїнської військово – патріотичної гри «Сокіл – Джура » кер Паламарчук В.І., Шенцева Р.О., Горбатюк В.І.

-         24.05.2018р. Відбувся благодійний ярмарок

-         25.05.2018р. Команда з черлідингу взяла участь у відкритій першості Києва для шкільних груп підтримки (кер.  Коваленко О.О.) та посіла ІІ місце серед юніорів.

-         25.05.2018р. Учасники молодшої групи ансамблю «Альнаір » виступили на святі до Дня Києва у голосіївському парку 

Впродовж року відбулись профорієнтаційнй зустрічі з представниками вищих навчальних закладів:

1.     З представниками НУБІПУ :

-  Дьоміним Олександром Анатолійовичем (факультет механізації )

-         Семеновським Олександром Євгенійовичем, Похиленком Геннадієм Миколайовичем (факультет конструювання та дизайну )

2.     З представниками Національного університету культури :які організували екскурсію для учнів11-го класу

3.     Академією праці та соціальних відносин Журавель Я.В., Косянчук В.В. (факультет правових відносин)

4.     З представником Національного університету  харчових технологій  Павленко Л.О.

5.     З представниками МАУП : Зубенко І.М.

 

Школа співпрацює з  представниками правоохоронних органів :

-         Іваніком Вадимом Сергійовичем,

-         Суліцьким Захаром Олександровичем

-         Сідельніковою  Луїзою  Олексіївною  - шкільний інспектор поліції

 

 

Впродовж року працювали такі гуртки :

-         Секція футболу (кер Паламарчук В.І.

-         Секція туризму  (кер Корж М.І,)

-         Гурток ЮІР (кер Кондратюк Л.В.)

-         Гурток  спортивних танців «Альнаір» (кер Коваленко О.О.)

Підписано угоди про співпрацю з

-         КДЮСШ №  (секція софтболу   )

-         КДЮСШ «Арго » (секція черлідинг)

-         ФОЦ «Голосієво »(аеробіка)


Співпраця з сільськими школами

Школа, область, район

Дата укладення угоди, термін дії

Напрямки співпраці

Основні заходи

1.

Глевахівська загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів

(Київська обл.,

Васильківський район р-н,

с. Глеваха)

 

Угода про співпрацю укладена з 11.11.1997 року, оновлена - 20.05.2015р.

Термін дії до

20.05.2020

-       Всебічне сприяння взаємному розвитку навчальних закладів,

-       обмін передовим педагогічним досвідом, інноваційними програмами та методиками,

-       широке спілкування педагогічних та учнівських колективів,

-       спільна видавнича діяльність

Спілкування засобами зв’язку