З  В  І  Т

 

директора спеціалізованої

               школи І-ІІІ ступенів з поглибленим

    вивченням української мови

          та літератури № 273 міста Києва

КАЛИТИ В.М.

   за 2018-2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

      Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. Сучасна освіта має бути освітою для життя – це гасло всього цивілізованого світу. Йдеться про те, що всі здобуті людиною знання мають активно й продуктивно використовуватися при вирішенні проблем, на які багате сучасне життя.

      Підводячи підсумки діяльності навчального закладу за 2018-2019 навчальний рік, варто зазначити, що це був рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Це рік початку реформ в освіті, рік зародження НУШ. Концепція Нової української школи – ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, що почала діяти в 2019 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника конкурентоздатним у ХХІ-му столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

      У 2018-2019 навчальному році робота закладу була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Педагогічний колектив працював над темою: «Створення умов для самопізнання,    саморозвитку, самореалізації особистості учасників навчально-виховного процесу через реалізацію ідей життєтворчості. Формування духовних цінностей громадянина та національно-патріотичної свідомості, виховання правової культури. Реалізація  прав дітей  із  особливими  освітніми  потребами  на  освіту». Навчально-виховний процес проходив в одну зміну. Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем.

      Педагогічним колективом проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок  2018 -2019 навчального року в закладі було відкрито 20 класів, із них 1-4-х - 10 класів, 5-9-х – 8 класів, 10-11-х -2 класи. Мова навчання — українська. Станом на 05 вересня 2018 року кількість учнів становила 450 учнів. Середня наповнюваність одного класу складає 22,5 учнів.

      У школі працює 34 учителі: 23 мають кваліфікаційну категорію – спеціаліст вищої категорії, 2 – спеціаліст І категорії, 3 – спеціаліст ІІ категорії, 4 – спеціаліст,  2 – бакалавр, 6 – мають педагогічне звання «учитель-методист», 9 – «старший учитель».

 


 

      У 2018-2019 навчальному році   за індивідуальною формою навчались Мацибора А. учениця 4-Б класу; Хорошун К. учень 1-В класу; Павленко О. учень 9-А класу; учні 8-А класу –  Науменко Ю., Яненко Д.. Індивідуальна форма навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими закладом з урахуванням індивідуальних особливостей, здібностей та потреб учнів. На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні навчальні плани з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений із батьками і затверджений директором закладу. До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора закладу. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Учителі-предметники відповідально ставилися до своїх обов’язків. Класні керівники Мацибора Л.О., Єлфімова Д.М., Закревська А.В., Паламарчук І.М., підтримували тісний зв’язок з батьками учнів. 

      Підсумки науково-методичної роботи у 2018-2019 навчальному році 

      У 2018-2019 навчальному році науково-методична робота в закладі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу по закладу «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи в 2018/2019 навчальному році» №169 від 14.09.2018, перспективного та річного плану роботи районного науково-методичного центру, річного плану роботи закладу.

      Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної теми  «Створення умов для самопізнання,    саморозвитку, самореалізації особистості учасників навчально-виховного процесу через реалізацію ідей життєтворчості. Формування духовних цінностей громадянина та національно-патріотичної свідомості, виховання правової культури. Реалізація  прав дітей  із  особливими  освітніми  потребами  на  освіту».  Зазначена тема відобразилася у виконанні наступних завдань:

·            вивчення та практична реалізація програм з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році;

·            запровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

·            вивчення та поширення досвіду роботи кращих педагогічних працівників;

·            підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогів шляхом організації роботи школи молодого вчителя, шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів;

·            забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

·            створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

·            оволодіння технологіями, що забезпечують новий підхід до освіти (інформаційні технології, проектні технології, технології поетапного формування розумової діяльності);

·            підвищення рівня інформаційної культури вчителів.

      Члени педагогічного колективу брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, семінарів районного науково-методичного центру управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. 

      Науково-методична робота в закладі проводилася під керівництвом науково-методичної ради за трьома напрямками: колективним, індивідуальним та інноваційним. У цьому навчальному році для координації роботи працювало 4 методичних об’єднань:

      МО учителів суспільно-гуманітарних дисциплін – голова МО  Паламарчук І.М.

      МО учителів природничо-математичних дисциплін – голова МО  Єрмакова В.П.

      МО учителів початкових класів, фізичної культури, основ здоров’я, трудового навчання та вихователів ГПД – голова МО Вороніна О.О.

      МО класних керівників – голова МО Лисенко Н.І.

       Діяльність шкільних методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи закладу. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (рекомендації Міністерства освіти і науки щодо вивчення окремих предметів у 2018-2019 навчальному році, підготовка і проведення олімпіад, МАН, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів навчальних досягнень учнів), так і науково-методичні питання.

      У структурі методичної роботи школи передбачені різні форми роботи:

Колективні: педагогічна рада, психолого-педагогічний семінар, науково-теоретичний семінар, науково-практична конференція.

Групові: шкільні методичні об'єднання, творчі групи, школа молодого вчителя, семінари-практикуми.

Індивідуальні: наставництво, індивідуальні консультації, робота над науково-методичною проблемою, взаємовідвідування й аналіз уроків,

самоосвіта.

      Із метою методичної допомоги учителям при підготовці до уроків та підвищення фахової майстерності у закладі створено і діє науково-методичний кабінет, робота якого спрямована на вдосконалення та активізацію діяльності педагогічних працівників школи. З метою здійснення керівництва науково-методичною роботою в школі створена науково-методична рада, до складу якої входять: заступники директора з навчально-виховної роботи Верцімаха Н.Д.,  Авраменко Т.О., Коваленко О.М., голови шкільних методичних об’єднань Паламарчук І.М., Єрмакова В.П., Вороніна О.О., Чуйко С.А., учителі, які мають педагогічне звання «учитель-методист» та «старший учитель».

              Підвищення кваліфікації учителів закладу, атестація 

      Можливості курсової підготовки та атестації педагогічних кадрів широко використовуються для стимулювання творчого професійного росту вчителів.

План післядипломного підвищення кваліфікації за останні три роки

 

      У 2019 році атестувалося 6 педагогічних працівників закладу. Було затверджено графік проведення атестації вчителів. Протягом року вчителі, які атестувались, проводили відкриті уроки, готували презентації з досвіду роботи, виступали з доповідями на шкільних та районних засіданнях методичних об`єднань, шкільних педагогічних рад. З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об’єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та предметні тижні. Кожний учитель, який атестувався, підготував портфоліо з досвіду роботи.

      Члени атестаційної комісії  узагальнили  педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи й досвіду роботи.

6 педагогічних працівників пройшли атестацію.

                       Результати атестації представлені в таблиці     


  
  

      Узагальнюючі результати (за останні чотири роки) моніторингового дослідження атестації вчителів та позитивний вплив на підвищення рівня їх професійної компетентності представлені у таблиці.    Робота закладу висвітлюється на сайті.

      Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України.

      Практичний психолог закладу (Подоліч О.В.) діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості, забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей.

Зміст діяльності психологічної служби школи I-III ступенів №273 міста Києва реалізовувався з метою: соціально-психологічного забезпечення процесу реформування освіти, здійснення психологічної експертизи, психологічної просвіти всіх учасників освітнього процесу; психологічна допомога дітям, які щойно прибули до навчального закладу; забезпечення сприятливого психологічного клімату в дитячому колективі та в колективі, підвищення психологічної компетентності колективу.

      Робота проводиться на основі розробленого плану за такими напрямками:

психодіагностична, корекційно-відновлювальна, консультативна, організаційно-методична робота, психологічна просвіта та зв'язки з громадськістю, визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання. Педагоги 1-х класів отримують психологічну характеристику учнів і рекомендації про розвиток їх пізнавальної сфери. Проводиться моніторинг адаптації учнів 5-х класів до навчання в середній школі. Досліджується рівень соціально-психологічної адаптації дитини до навчання. Проводиться збір інформації про індивідуально-психологічні особливості дітей психологом, визначення проблем сім’ї, визначення сильних сторін особистості, її резервних можливостей, на які можна спиратися в ході корекційної роботи. Підвищується ефективність діяльності педагогічного колективу на основі персоналізованого фонду. Консультаційна робота включає в себе консультації педагогічних працівників за результатами психодіагностик, батьків та дітей в цілому.

      Корекційно-відновлювальна робота. З учнями початкової школи проводиться індивідуальна корекція пізнавальних процесів (пам'яті, уваги, мислення). Проведено ряд тематичних тренінгів, годин спілкування та інформаційних годин:

-         години психолога на різну тематику: «Взаємодія в класі», «Я – особистість», «Соціальні ролі. Гендерний аспект», «Психологічне маніпулювання», «Правда про наркотики», «Види взаємодії», «Деструктивні організації, засади тиску в культових групах», «Лихослів’я

-         засіб для розрядки? Альтернативи», «Автоматична та усвідомлена поведінка»;

- бесіди із учнями молодших і середніх класів на тему проблеми, яка склалася в колективу, найчастіше це непорозуміння між вчителями та дітьми. Знаходження найбільш альтернативного рішення цієї проблеми;

- проводження тренінгу для вчителів початкової школи на тему: «Психологічне благополуччя вчителя» з метою навчання методом релаксації та метод аналізу ситуацій із різностороннім поглядом;

- тренінг для учнів 8-10 класів на тему «Пізнай себе».

      Протягом навчального року з учнями проводилась робота за такими напрямками:

- адаптація дитини з однієї вікової групи до іншої;

-психологічна готовність дитини до школи;

- адаптаційний період 5-их класів;

-допомога підліткам у кризових ситуаціях;

- робота з дітьми «групи ризику» (такими, що мають проблеми в навчанні,

порушення поведінки, емоційні розлади);

-профілактика адиктивної поведінки (алкоголізму, наркоманії,

тютюнопаління СНІДу);

-профілактична робота за напрямками:

протидії торгівлі дітьми ;

Конвенція ООН про права дитини; профорієнтація;

діагностування по сформованості в учнів 4-х класів основних новоутворень віку, та готовності переходу в середню школу;

психологічне супроводження обдарованих дітей.

      Протягом року проводилися психолого-педагогічні консультації для учнів, їхніх батьків та вчителів.

      У початковій школі була проведена психологічна діагностика готовності

першокласників до шкільного навчання. Надавалися групові та індивідуальні

консультації підліткам з особливих питань, та психологом було проведено дослідження по професійним інтересам і нахилам учнів 9-х класів (профдіагностика, психологічна допомога у професійному самовизначенні). Проведено діагностичне дослідження з учнями 4-х класів, для встановлення рівня сформованості основних новоутворень віку та готовності переходу з початкової школи у середню. Також вперше проводився «Тиждень психології». Участь у цьому взяли учні 7, 8, 9 та 10-их класів. Готувалися плакати на різну тематику, готувався матеріал для виступу, який в кожної групи був свій  і проводилися виступи у всім класах.

      Результативність роботи практичного психолога відображено статистичному звіті за 2018-2019 навчальний рік.

      У 2018-2019 навчальному році учителі творчо працювали на засіданнях методичних об’єднань, плідну роботу між засіданнями, взаємовідвідування уроків членами педагогічного колективу, працювали над самоосвітою. Протягом року на засіданнях методичного обєднання було підготовлено та обговорено такі питання:

Створення умов для педагогічної адаптації учнів 5-го класу;

Основні шляхи формування базових предметних компетенцій здобувачів освіти.

 - Аналіз участі учнів закладу в олімпіадах та шляхи якісної підготовки учнів до міських етапів олімпіад ;

 Підготовка та аналіз проведення предметних тижнів;

 Підвищення рівня зацікавленості учнів, за допомогою цікавих і нестандартних завдань - один із способів сприяння формуванню базових предметних компетенцій;

 «Про підсумки закінчення 2018-2019 навчальному році та проведення ДПА, ЗНО з української мови та літератури, математики, англійської мови.

      Враховуючи позитивні надбання педагогічного колективу закладу у науково- методичній роботі, слід визначити напрямки, які потребують активізації творчих сил педагогів і підвищення ефективності педагогічної дії:

- постійно працювати над підвищенням рівня навчальних досягнень здобувачів освіти у ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

- підвищити активність участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.

      У 2018-2019 навчальному році учні закладу брали участь у І-ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.  Перемогу здобули:

  з української мови та літератури – третє місце – учениця 9 класу Богданець Дарія  (учитель Паламарчук І.М.) та учениця 10 класу Долматова Вікторія  (учитель Горбатюк В.І.);

 з історії – третє місце посіла учениця 10 класу  Крот Ірина (учитель Лавренчук Т.С.);

 з образотворчого мистецтва – учениця 9 класу Богданець Дар’я Сергіївна (учитель Володіна С. О.) посіла І місце;

 з трудового навчання (обслуговуюча праця) – І місце посіла учениця 9 класу Ковалівська Софія Сергіївна  (учитель Володіна С. О.). 

      Протягом листопада 2018 року учні 9-11 класів взяли участь у виконанні контрольних завдань з базових навчальних дисциплін І (районного) етапу конкурсу-захисту та захисті науково-дослідницьких робіт. До районного оргкомітету конкурсу-захисту було надано 8 науково-дослідницьких робіт.     На підставі протоколу засідання журі  з проведення   I (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів  членів Малої академії наук України в 2018/2019 навчальному році  було визначено переможцями 7 робіт учнів 9-11 класів, що становить 88% від загальної кількості поданих робіт, зокрема за відділеннями:

Відділення: Історія. (Секція: Історичне  краєзнавство):

Федина Іван Юрійович (учень 10 класу)– ІІІ місце (учитель Лавренчук Тетяна Семенівна );

Відділення: Українська філологія та мистецтвознавство. (Секція: Українська література):

Куценко Катерина Геннадіївна (учениця 9 класу) – ІІ місце (учитель Паламарчук Інна Миколаївна);

Остапенко Марина Сергіївна (учениця 9 класу) – ІІІ місце (учитель Паламарчук Інна Миколаївна);

Відділення: Іноземна філологія та зарубіжна література. (Секція: англійська мова):

Богданець Дарія Сергіївна (учениця 9 класу) – ІІ місце (учитель Закревська Алла Василівна);

Відділення: Українська філологія та мистецтвознавство. (Секція: Фольклористика):

Долматова Вікторія Сергіївна (учениця 10 класу) – І місце (учитель Горбатюк Валентина Іванівна);

Відділення: Фізика та астрономія. (Секція: Експериментальна фізика)

Самелюк Олександра Миколаївна (учениця 10 класу)– І місце (учитель Лукянчиков Андрій Вікторович);

Відділення: Екологія та аграрні науки. (Секція: Екологія):

Блощук Єлизавета Ігорівна (учениця 10 класу) – ІІ місце (учитель Лук’янчикова Тетяна Миколаївна).

      До підготовки учнівських науково-дослідницьких робіт і рефератів, роботи у складі районного журі з перевірки конкурсних робіт, перевірки виконання контрольних завдань та оцінки захисту робіт були залучені учителі школи Паламарчук І.М., Лавренчук Т.С., Лук’янчиков А.В., Горбатюк В.І., Лисенко Н.І., Вороніна О.О..

      У ІІ (районному) етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика третє місце посіли:
Доценко Микола учень 4 класу (учитель Авраменко Т.О.),

Пивовар Поліна учениця 7 класу (учитель Паламарчук І.М.),

Косцова Анна учениця 8 класу (учитель Авраменко Т. О.).  
друге місце: Лисенко Георгій учень 3 класу (учитель Вороніна О.О.) – учасники міського конкурсу.

Долматова Вікторія учениця 10 класу (учитель Горбатюк В. І.) – учасники міського конкурсу.

      У ІХ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка    ІІІ місце посіли:

Учениця 7 класу Літвінова Аліна Віталіївна класу (учитель Паламарчук І.М.),

Учениця 9 класу Богданець Дарія Сергіївна учитель  Паламарчук І. М.).
Учениця 9 класу Куценко Катерина Геннадіївна посіла ІІІ місце у другому (міському) ) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з роботою «Українська хата у творах письменників», секція «Українська література» (Учитель української мови та літератури Паламарчук І.М.

Учень 10 класу Федина Іван Юрійович нагороджений грамотою за участь у другому (міському) ) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з роботою «Українська хата», секція «Етнологія» (Учитель історії Лавренчук Т.С.)

Учениця 9 класу Богданець Дарія Сергіївна посіла ІІІ місце на ІІІ (міському) ) етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Учитель української мови та літератури Паламарчук І.М.)

Учениця 9 класу   Богданець Дарія Сергіївна посіла ІІІ місце у другому (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з роботою «Вплив англійської мови на українську та інші мови світу», секція «Англійська мова» (Учитель англійської мови Закревська А.В.).

16 грудня 2018 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка   відбувся ІІІ (міський) етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Учениця 9 класу Богданець Дарія Сергіївна посіла ІІІ місце.  (Учитель української мови та літератури Паламарчук І.М.)

       Щорічно  відповідно до річного плану у закладі проводиться День цивільного захисту, у ході якого відбуваються тематичні виховні години, демонструються практичні навички дій у надзвичайних ситуаціях, надання невідкладної допомоги потерпілим.

      Заклад співпрацює з вищими навчальними закладами:

 Національним науково-дослідним інститутом українознавства

 Київським державним інститутом декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука

 Київським національним університетом культури і мистецтв МАУП

 - Університетом розвитку людини «Україна» 

 - Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету ім.. Б.Грінченка

 НПУ ім. М.П.Драгоманова

 Київським міжнародним університетом

 Національною академією внутрішніх справ

 Мистецьким інститутом художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі

 Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

      На виконання законів України «Про освіту» «Про загальну середню освіту» «Про позашкільну освіту»  Указів Президента України «Про затвердження Національної  стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року" , «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002. «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» від 13.10.2015 №580, положення про  «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».від 08.04.2016 № 405, наказу міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» та з метою національно –патріотичного виховання , забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості учнів у виховному процесі в 2018-2019 навчального року в сш № 273 були проведені заходи по відзначенню тижня партизанської слави, виховні години до річниці  Дня пам’яті жертв Бабиного Яру, уроки мужності до річниці  визволення України та Дня визволення Києва (кл.кер. 1-11 кл.), зустрічі з ветераном війни Дьоміним А.І.; фотовиставка, конкурс малюнків та листівок  до річниці від Дня визволення Києва та річниці визволення України “Ті дні у пам’яті народній”, (кл.кер. 5-11 кл., ПО) екскурсії до пам’ятника жертв Бабиного Яру та до музею історії України у Другій Світовій війні ; проведено шкільний етап конкурсу малюнків до Дня визволення Києва.

      До Дня захисника України та до Дня українського козацтва в школі проведено шкільне свято (відп. 6-а Володіна С.О..): козацькі забави для 2-х  класів (відп. Буцько Г.Л, учні 5-11 класів випустили тематичні прес-центри. З метою популяризації козацького руху учні школи взяли участь у районному етапі Всеукраїнської національно – патріотичної гри «Джура».

      На виконання Указу Президента України «Про відзначення  75 -річниці пам'яті жертв Голодоморів 1932-19333 років»  в школі  проведено заходи до Днів пам'яті жертв Голодоморів: виховні години та години спілкування для учнів 1-11 класів, проведено виставку композицій  «Свічка пам'яті»,  проведено тематичний урок до Дня пам'яті жертв Голодоморів, учні 9-11 класів відвідали виставку документальних матеріалів до річниці Голодоморів у бібліотеці № 15.

      Національно - патріотичне  виховання є невід'ємною складовою  частиною всього виховного виховного процесу в школі. З метою виховання учнів на найкращих традиціях українського народу в школі запроваджено проект «З Україною в серці »:

-           проведено  українознавчі заходи: народні обрядові осінні свята ( УС, Лавренчук Т.С,, Буцько Г.Л.,),

-           Свято української писемності і мови  (відповід. 5-а кл. Єрмакова В.П,

-           Особливою сторінкою національно – патріотичного  виховання  є підтримка воїнів, що перебувають в зоні АТО. Учні школи надсилають листівки та малюнки захисникам України.

      Вшановуючи 5 – річницю Революції Гідності , в школі були проведені заходи із вшанування Героїв Небесної Сотні : випущені класні прес-центри,  оформлено «стіну пам’яті Героїв Небесної Сотні», проведено мітинг та покладання квітів до пам’ятного знаку в парку Корчуватого.

      На виконання  указів Президента України , Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року № 605, з метою  пропаганди здорового способу життя, як невід’ємного елемента загальної культури особистості, та з метою профілактики шкідливих звичок у 2018-2019 н. р. в сш № 273, у відповідності з річним планом, були проведені такі заходи:

- засідання ІМН класних керівників на тему : “Методи роботи з батьками підлітків, що схильні до шкідливих звичок: практичні поради”,  відп. Коваленко О.М., Шенцева Р.О., Подоліч О.В.

- Класні керівники 1-11 класів постійно ведуть облік та індивідуальну профілактичну роботу з учнями, схильними до вживання алкоголю, тютюну.

- 1.10.-15.10. проведено анкетування учнів 7-11 класів з встановленням рівня знань про шкідливий вплив наркотичних речовин.

- З метою недопущення паління на території школи щомісяця проходять цільові рейди.

- З учнями 9-11 класів проведено бесіди на тему “Здоровий спосіб життя - елемент загальної культури особистості.” Школа плідно співпрацює з соціальною службою молоді Голосіївського району, укладено відповідну угоду.            Психологом школи Подоліч О.В. проведено цикл бесід для учнів 5-8 класів з профілактики шкідливих звичок та організовано індивідуальні консультації для дезадаптованих учнів. Кожен клас школи створив герб життя; проведено виставку малюнків „Як я розумію переваги здорового способу життя”.  З 01.12 по 1012.2012 р. в школі пройшла декада профілактики СНІДу та пропоганди здорового способу життя.Учні 5-11 класів прийняли участь у конкурсі плакатів “Ні – СНІДу!”.В кожному класі з 1-11 проведено години спілкування та виховні години з профілактики СНІДу та пропоганді здорового способу життя. Постійно діє виставка літератури з профілактики шкідливих звичок та СНІДу (шкільна бібліотека, Кондратюк Л.В.).

      Оновлено інформацію на стенді “Це потрібно знати кожному” (Кондратюк Л.В., Горбатюк В.І.). лідери учнівського самоврядування взяли участь у районному конкурсі фотографій та плакатів «Молодь обирає здоровий спосіб життя». На виконання  шкільного проекту «Здоровя дитини – найвища цінність» з пропаганди здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості, та з метою профілактики шкідливих звичок серед педагогів та учнівського колективу у  2018-2019 н. р. в сш № 273, у відповідності з річним планом, були проведені і заходи:

- продовжено роботу за  завданнями проектом  „Здоровя дитини – найвища цінність”

 проведено виставку малюнків та плакатів  «Я - за здоровий спосіб життя! », «Моє здоров’я» серед учнів 5-11,

- конкурс малюнків з правил дорожнього руху, пожежної безпеки;

- класні керівники проводять тематичні бесіди, конкурси , вікторини, анкетування на профілактичну тематику.

      Класні керівники 1-11 класів постійно ведуть облік та індивідуальну профілактичну роботу з учнями, схильними до вживання алкоголю, тютюну.

З метою недопущення паління на території школи щомісяця проходять цільові рейди.. З учнями 9-11 класів проведено бесіди на тему “Здоровий спосіб життя - елемент загальної культури особистості.”

      Вважати задовільною роботу з профілактики шкідливих звичок класних керівників., Журко І.І,   Скибенко І.В, Чуйко С.А,  Авраменко Т.О, Горбатюк В.І.,   Лисенко Н.І., Лавренчук Т.С.

      Виконуючи завдання міської програми по вдосконаленню правового виховання, закону України «Щодо внесення змін до законодавчих актів з протидії булінгу» , та з метою активізації роботи педагогічного колективу та батьківської громадськості по попередженню серед підлітків і молоді протиправних дій, організації та систематичного вивчення законів України, виконання закону “Про освіту” та інших правових актів у і 2018-2019 н.р. в сш № 273 були проведені заходи:

-           розроблено методичні рекомендації для дітей, батьків, педагогів , щодо протидії та профілактиці булінгу та насильства  в школі %

-           поновлено картотеку учнів та неблагонадійних сімей, що стоять на ВШО, ведеться облік учнів, що потребують особливої педагогічної уваги.

-           запроваджено також  попередній профілактичний  шкільний облік ППО) та облік дітей      , що опинились у складних життєвих обставинах (СЖО).  На попередньому  обліку перебувають   Таран В. (10кл.), Михайленко К. (10 кл.), Мироненко Д. (9 кл.), Гуренко Р.(9кл), Федоренко М. (9 кл.), Лозовий Д. (6-а кл.), Бабенко А. (6-а).

-           на обліку дітей, що пребувають у СЖО знаходяться Мокренко Я. (11-а), Колесник Б.(6-а), Корній Ю (6-а).

          У школі працює Координаційна рада з профілактики правопорушень (проведено 4 засідання).  Згідно з річним планом проведено місячник правових знань з 01.10 по 30.10.2018 р.

         На засіданні МК класних керівників надано методичну допомогу вчителям 9-11 класів  по плануванню роботи з “важкими підлітками”. Систематично проводились виховні години та години спілкування  з дітьми та батьками на правову тематику.  З учнями, що стоять на ППО, сплановано і проведено індивідуальну профілактичну роботу: систематичні зустрічі з батьками; рейди класних керівників та батьків до сімей учнів.

      На виконання Указу Президента України № 78/2001 від 08.02.2001 р. “Про Програму роботи з обдарованною молоддю  виконуючи завдання  проекту “Обдарованність” та з метою вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення всебічного розвитку кожного учня як особистості, розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей учнів, їх духовного розвитку, поліпшення ефективності роботи з обдарованними дітьми у 2018-2019 н.р. проводились:

-           творчі конкурси та фестивалі «Зірки, на сцену!» , «Козацькому роду -  нема переводу»

-           вивчення системи роботи класних керівників з обдарованими дітьми

      З метою оптимізації виховної роботи та вдосконалення виховної системи школи проведено педагогічну раду на тему : «Оптимізація виховного процесу в школі». На ній  визначено напрямки роботи , завдання за шкільними виховними проектами, вдосконалено систему КТС (Колективних творчих справ), що входить до інноваційних виховних технологій. Проведено реорганізацію учнівського самоврядування на засадах демократичності, взаємної підтримки, колективізму. Окреслено завдання у позаурочній виховній роботі з урахування спеціалізації школи.

      Методична кафедра класних керівників 1-11 класів працює над темою «Розвиток творчих здібностей учнів. Культура українського народу починається з душі маленької дитини». У  2018-2019н.р. проведено два  засідання кафедри, розглянуто шляхи оптимізації виховної роботи в класних колективах. Класні керівники отримують методичну допомогу від досвідчених колег, обмінюються досвідом.

У 2018-201н.р. в школі організовано і працює мережа (11) шкільних гуртків та спортивних секцій.

      На базі школи працює гурток паперопластики, писанкарства, декоративно – прикладеного мистецтва, туристично – краєзнавчий, секція софтболу від спортивної школи, танцювальний гурток , самбо, секція таеквондо,  гурток  «Зірниця », секція черлідингу , фольклорний ансамбль «Медуниці».

Шкільні гуртківці – активні учасники районних та міських конкурсів.

       Фольклорний ансамбль «Медуниці » (кер. Левицька Н.В.) виборов І місце у фестивалі «Бурштинове намисто».

        Туристично-краєзнавчий гурток під керівництвом Коржа М.В,бере постійну участь у туристичній роботі району та міста, у районних  конкурсах  посіли ІІ та ІІІ місце в індивідуальному заліку.

         Продовжується випуск друкованої шкільної газети “Жуків острів” (відповідальна Паламарчук І.М,.), випуск інформаційних прес-центрів класів та організовано випуски тематичних прес-центрів. Слід зазначити, що найбільш яскраві , інформаційно насичені випуски були у 6-а 8-а, 7-б, 7-а, 10-а,  11-а класів. Відповідальним членам УС цих класів оголошується подяка. Неефективно і не вчасно працюють прес-центри УС класів: 9-а, 5-б.

      На виконання проектів “Партнерство в освіті”  у відповідності з річним планом роботи школи та з метою плідного співробітництва між учнівським, педагогічним та батьківськими колективами Глевахівської  сш та сш № 273 шкіл проведені такі заходи: спільне засідання рад УС, (продовжено листування через мережу “Інтернет).  Школа є членом асоціації Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю. Проведено заходи до міжнародних свят.

          Аналізуючи роботу методичної кафедри   класних керівників , слід зазначити,  що ефективність  виховної роботи цілком залежить від позиції педагогічного та батьківського колективів і лише в їх співпраці можна розраховувати на досягнення  вагомих результатів.

          Батьківський комітет школи, на чолі з Стеблиною Л.М, постійно бере участь у шкільних заходах : фестивалі художньої самодіяльності „Зірки, на сцену!”, місячнику благоустрою школи, місячнику правових знань.

    Створення власної системи інформаційного забезпечення: шкільна преса. Використання мережі Internet

З 2015 року працює Web-сайт закладу  my.4every.biz

E-mail: Shkola[email protected]i.ua

Доступ до мережі Internet в закладі є в 58 кабінетах. Провайдер – компанія Укртелеком. 

      Організація внутрішньо шкільного контролю за виконанням навчального плану  та  програм, якістю знань, умінь і навичок учнів

      Контроль за виконанням освітніх програм здійснюється систематично й узагальнюються наказом по школі в кінці навчального року.

      Психологом закладу вивчалося питання адаптації учнів 1-х класів до навчання, 5-х класів до навчання в гімназії, 8-х класів до навчання в старшій профільній школі.

        У 2018-2019 році відповідно до плану вивчення стану викладання основ наук у закладі вивчався стан викладання:

- фізики у 8-11 класах;

- музичного мистецтва у 5-7-х класах;

- образотворчого мистецтва у 5-7 класах .

-                англійської мови у 1-4 класах.

         Протягом навчального року здійснювався контроль за веденням класних журналів, відвідуванням учнями закладу та видано відповідні накази.

           Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками

          Бібліотека закладу – одна з найважливіших ділянок роботи, справжній центр з пропаганди книги, надійний помічник педагогів у навчанні й вихованні учнів. Це сучасний інформаційний центр забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.

           Бібліотека обладнана  комп’ютером.   Бібліотека під’єднана до мережі Інтернет. Станом на 01.01.2019 фонд бібліотеки складає 105 348 примірників, у тому числі: підручників – 25 243 примірників.

           У своїй діяльності бібліотека керуються законами України «Про загальну середню освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», нормативними документами МОН України, річним планом роботи гімназії.

Основними напрямками роботи бібліотеки є:

-           робота з бібліотечним фондом;

-           довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу;

-           вивчення та розвиток читацьких інтересів;

-           інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;

-           забезпечення підручниками та посібниками;

-           популяризація літератури.

         Важливою формою наочної пропаганди в бібліотеці є естетично оформлені виставки: «Конституція України – новий відлік часу», «Книга – ключ до знань», «Київ – місто моє», «До Шевченківських днів», «Там, де звучить рідна мова, живе український народ» та ін. Всі виставки заслуговують на увагу як учнів, так і вчителів. Особливої популярності набули виставки «Твори сучасних письменників», «За сторінками підручника» (до тематичних  предметних тижнів), тематична поличка «За здоровий спосіб життя», метою яких – привернути увагу читачів до даних тем, розширити й поглибити знання з окремих навчальних предметів. При надходженні нової літератури оформляється виставка «Нові надходження». Бібліотекарі інформують учителів та учнів про нові надходження, проводять бібліографічні та інформаційні огляди літератури, постійно готують інформаційний огляд літератури до семінарів, конференцій, педрад.

          Робота з виховання культури читання розпочинається з початкових класах. Для учнів 1-х – це екскурсія «Перше знайомство з бібліотекою», для 2-х –посвята в читачі. Спільно з учителями-предметниками, класними керівниками, вихователями ГПД, бібліотекарем проводяться  з учнями бесіди на теми: « Історія створення книги » (2 кл.), «Як берегти книгу» (3 кл.), «Як читати книгу» (4 кл.), «Про книгу й бібліотеку», «Роль книги в житті людини».

           Кожного року бібліотека закладу бере активну участь у проведенні Всеукраїнської акції «Живи, книго!», що проводиться з метою широкого залучення учнівського колективу до роботи з виховання бережливого ставлення до книги, пошани до людей праці, які її створюють. Кожної чверті проводяться рейди-перевірки стану збереження підручників учнями.

          У 2018-2019 навчальному році  бібліотекою закладу обслуговувалось 475 читачів, з них:

-           430 учнів;

-           45 учителів та інших працівників.

        Бібліотека комплектується централізовано через управління освіти Голосіївської районної  в місті Києві державної адміністрації. Облік бібліотечного фонду ведеться в сумарних, інвентарних книгах, відображається в картотеці підручників в алфавітному та систематичному каталогах. У приміщенні бібліотеки є все необхідне обладнання для зберігання та використання книг.

         Проведена  робота з аналізу забезпечення  учнів підручниками.  У 2018-2010 навчальному році  учні 1-11 класів повністю були забезпечені підручниками, які рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.   

         Завідуюча бібліотекою  Кондратюк Л.В. систематично надає консультативну допомогу користувачам бібліотекою.   Бібліотекар  здійснює інформаційну роботу (знайомство з каталогами, заходи щодо пропаганди книг, виставки нових надходжень). Відновлена картотека підручників, написані каталоги (систематичний та алфавітний). Проводиться щорічна інвентаризація бібліотечного фонду.

          Адміністрація  закладу спільно з профспілковим комітетом  приділяє достатню увагу моральному та матеріальному стимулюванню працівників закладу. За результатами навчально-виховної роботи, результатами атестацій вчителі одержують грамоти, дипломи.

          Робота закладу направлена на дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Розроблено Комплексний план заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що включає  в себе різні напрямки роботи: пожежну безпеку, профілактику травматизму, попередження дорожньо-транспортного травматизму, питання санітарії та гігієни. За 2018-2019 навчальний рік під час освітнього процесу 3 випадки дитячого травматизму.

           Дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям із малозабезпечених сімей щорічно видається шкільна форма, квитки та запрошення на свята районного та міського масштабів.

Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови» 

      Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Освітній процес здійснюється українською мовою. Протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови».

         На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про середню загальну освіту» (ст. 5,7), «Про мови», «Про освіту» (ст.1,6,7.5б)  адміністрацією закладу передбачено проведення заходів та ухвалення відповідних управлінських рішень щодо їх виконання, а саме:

контроль за виконанням вимог державної мовної політики здійснюється керівництвом  під час проведення атестаційного періоду  діяльності вчителя, при вивченні стану викладання окремих предметів, класно-узагальнюючого контролю.

      Школа має усі необхідні нормативні матеріали, які регулюють процес функціонування української мови (Конституція України, закони України «Про середню загальну освіту» (ст. 5,7), «Про мови», «Про освіту» (ст.1,6,7.5б), «Інструкція з ведення ділової документації» (п.1.7 : «Уся ділова документація ведеться державною мовою»). Виконання всіма учасниками  освітнього процесу основних положень цих документів сприяє створенню оптимального мовного простору, а також необхідних умов для формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень та загальнолюдських орієнтирів.

      Забезпечується виконання вимог чинного законодавства щодо здійснення  освітнього процесу та оформлення навчальних кабінетів державною мовою.

Наочність у коридорах, спортивних залах, їдальні, бібліотеці, навчальних кабінетах оформлено державною мовою; інтер’єр школи оформлений з використанням символіки України.

      Відповідно до Державного стандарту освіти, до Типових навчальних планів у закладі повністю виконується інваріантна складова з української мови та літератури; крім того, реалізується варіативна складова вивчення мови та літератури (години для підсилення викладання української мови у  5-9 класах та профільність у 10-11 класах.).

      У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні закладу брали участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури. У березні проведений тиждень української мови та літератури, присвячений Т. Г. Шевченку.

Цивільний захист 

      Робота з ЦЗ у закладі була спрямована на виконання Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443 та № 444, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року №101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту» та з метою виконання заходів щодо захисту постійного складуздобувачів освіти, навчання їх діям у надзвичайних умовах та забезпечення способами індивідуального захисту.

      Основні зусилля були зосереджені на наступних заходах:

- вдосконалення та розвиток нормативно-правової бази у сфері захисту учнів, працівників і території від надзвичайних ситуацій;

- забезпечення готовності керівного, особового складу, всіх формувань та

засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, проведення пошуково-рятувальних робіт та захисту учнів, працівників і території, організованого переведення з мирного на воєнний стан;

- накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, необхідних для

забезпечення проведення першочергових відновних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків прогнозованих надзвичайних ситуацій;

– планування і проведення ефективних попереджувальних заходів цивільного захисту з метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягнення прийнятих рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій і зменшення людських і матеріальних втрат;

- навчання керівного складу, особового складу, всіх формувань, які створені в школі, підготовці сил і засобів, а також учнів та працівників школи до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в мирний час та в особливий період;

- виконання державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення загрози та запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків;

- встановлення та підтримання зв’язку з єдиною системою оперативно-диспетчерського управління (ЄСОДУ) в надзвичайних ситуаціях міста Києва з єдиним телефонним номером виклику аварійних служб 112.

Розроблено:

- план дій школи у надзвичайних ситуаціях;

- функціональні обов’язки керівного та особового складу, груп, ланок, постів школи;

- схему оповіщення постійного складу школи ;

- тематику занять для підготовки керівного складу цивільного захисту школи та її працівників щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

      Створено невоєнізовані формування ЦЗ школи (постійний склад).

Складено розклад занять з підготовки керівного складу, працівників, учнів

школи до дій у надзвичайних ситуаціях.

      Поновлено документи обов’язкового ведення з питань цивільного захисту

згідно встановленого переліку.

      Проведено практичні заняття, бесіди, відкриті уроки за участю фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служб та управління цивільного захисту населення. Організовано перегляд спеціальних навчальних фільмів, змагання та вікторини на кращі знання і уміння користуватися засобами  індивідуального та колективного захисту від засобів ураження.

      До Дня ЦЗ шкільним штабом ЦЗ був підготовлений відповідний наказ, затверджений графік проведення Дня ЦЗ, розроблені питання вікторини з ЦЗ тощо; проведена нарада з педагогічними працівниками, на якій уточнювались обов’язки кожного педагога,  робота спецпідрозділів.

      День ЦЗ – завершальний етап щорічного навчання учнів з курсу «Основи здоров`я», на якому закріплюються отримані теоретичні знання про небезпеку, що трапляється або може виникнути на відповідній території, її причини, наслідки для людей і навколишнього середовища, відпрацьовуються практичні дії з особистої безпеки й захисту учнів під час надзвичайних ситуацій.

      День цивільного захисту проведено у закладі 19 квітня 2019 року, згідно до вимог Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природничого характеру».

      Реалізація плану заходів підвищила готовність особового складу закладу, невоєнізованих формувань цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації.

      Залежно від тематики та обсягів навчання в День цивільного захисту було проведено цікаві і пізнавальні бесіди та виховні години на теми:

- «Небезпеки природного та техногенного характеру» – 5 клас;

- «Як запобігти трагічним наслідкам пожежі» – 6 клас;

- «Аварії та пожежі на виробництві. Причини їх виникнення» – 7 клас;

- «Яку воду потрібно вживати?» – 8 клас;

- «Радіація та її види. Природний радіаційний фон» – 9 клас;

- «Захист від радіації. Радіозахисні речовини – радіоблокіратори, радіопротектори» – 10 клас;

- «Вплив радіації на здоров’я людини. Шляхи надходження до організму радіоактивних речовин та їх виведення» – 11 клас.

      З нагоди  річниці трагедії на ЧАЕС відбулася загальношкільна лінійка «Дзвони Чорнобиля нагадують», пройшов екологічний  інтелектуальний марафон для учнів 7-11 класів.

      Усі заходи, які проводились із цивільного захисту, сприяли підвищенню морально-психологічної підготовки учнів в умовах аварій, катастроф та стихійних лих. На відкритих уроках,естафетах,вікторинах, у випуску газет і листівок, практичних діях санпостів узяли участь 414 учнів. Проведення тренувальної евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення школи.

      Навчально-матеріальна база школи знаходиться на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я в надзвичайних ситуаціях відповідно до нормативних вимог.

      Перевірку готовності школи до початку 2018-2019 навчального року було проведено:   

 управлінням освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, Київською міською державною адміністрацією, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту КМДА, головним інспектором ВЗНС Голосіївського РУ ГУ ДСНС України у м.Києві.

Організація медичного забезпечення учнів

 Медичний кабінет розташований на першому поверсі приміщення закладу.    

Аптечка медпункту забезпечена відповідними апаратами та медикаментами, має «Укладку для оглядів на педикульоз» і «Аптечку термінової медичної допомоги педпрацівникам та технічному персоналу».

Фізичний розвиток здобувачів освіти закладу відповідає віку.  

Розподілення учнів закладу на групи для занять фізкультурою

        Згідно з  інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, на підставі довідки ф – 086/1 «Довідки учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», медсестрою школи здійснюється розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, оформлюються «Листки здоров’я», проводиться медико - педагогічне спостереження та  контроль за фізичним вихованням учнів.

Групи

з фізичної культури

2017-2018

(424учнів)

2018-2019

(446 учнів)

Основна

319

324

Підготовча

94

109

Спеціальна

11 

13

 

 

Обстеження учнів закладу на педикульоз

Відповідно до наказу ГУОЗ № 359 від 23.11.1994 р.« Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом», після кожних канікул проводиться обстеження дітей на педикульоз. Учні, у яких виявлено захворювання, направляються на лікування й допускаються до занять за наявності довідки від  сімейного лікаря.

-       раннє виявлення захворюваності;

-       взяття на облік і спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими;

-       проведення своєчасних карантинних заходів.

Профілактика інфекційних хвороб

Відповідно до графіка профілактичних щеплень проводиться інформування адміністрації закладу, класних керівників та батьків про необхідні щеплення. Батькам рекомендують звернутися до дільничого педіатра або сімейного лікаря  та звертаються у кабінет  щеплень у поліклініці.

З кожним роком збільшується кількість відмов від щеплень та перевірки на туберкульоз. Збільшилась  кількість дітей, які за станом здоров’я мають протипоказання до щеплення.

Профілактика та боротьба з інфекційними хворобами в закладі передбачає:

-       забезпечення санітарного і протиепідемічного режиму;

-       підвищення імунітету в дітей;

-       раннє виявлення захворюваності;

-       взяття на облік і спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими;

-       проведення своєчасних карантинних заходів.

Санітарно-просвітницька робота

Найбільшого ефекту в питаннях охорони здоров’я  можна досягти за умові, коли учні самі свідомо й активно сприятимуть зміцненню свого здоров’я.

Цьому сприяє й санітарно-просвітницька робота  в закладі:

1.       Викладання предмета «Основи здоров’я та безпека життєдіяльності».

2.       Позакласна санітарно – просвітницька робота:

-       бесіди та лекції серед учнів, учителів, батьків;

-       наочна пропаганда(брошури, буклети).

3.       Систематичний контроль за виконанням гігієнічних навичок та вимог учнями 1-х-11-х класів.

4.       Систематичний контроль за виконанням санітарно - епідеміологічних та проти епідеміологічних вимог працівниками закладу.

Організація харчування учнів

   Організація харчування учнів закладу протягом  2018-2019 навчального року здійснювалася відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту»,  статті 5 Закону України «Про  охорону дитинства».     

        Протягом року члени бракеражної комісії здійснювали контроль за організацією та якістю  харчування учнів у закладі.

Заклад  обслуговує КП «Шкільне харчування» Голосіївського району міста Києва ( директор Вєдєрнікова Тетяна Василівна).

 

Кількість учнів, охоплених безкоштовним харчуванням

Кіль-кість учнів 

Кількість учнів 1-4 класів, які охоплені безкош-товним гарячим харчува-нням

Кількість учнів, які харчу-ються на групі продовже-ного дня за батьківські кошти

 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь- кого піклування

Кількість дітей   з малозабез-печених сімей

Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних   класах ЗНЗ

Діти з інвалідністю, які  навчаютьсяв ЗНЗ / харчуються

 

 

 

Учнів 5-11 класів  числа дітей із сімей киян- учасників АТО та дітей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО

1-4 кл.

5-11 кл.

1-4 кл.

5-11 кл.

1-4 кл.

5-11 кл.

1-4 кл.

5-11 кл.

446

221

20-45

7

7

-

2

1

-

1/0

4/3

9

 

 

 

Ремонтні роботи, які були виконані по підготовці закладу

до  нового навчального року

Замінено лінолеум у навчальних кабінетах №225, №124, №146 – 155 м– 120 тис. грн.

Заміна ливневих стоків

Вичищення каналізаційних колодязів

Заміщення раковин

Заміна зміщувачів в їдальні

Частковий ремонт затікання покрівлі І, ІІІ поверхів.

Програма соціально-економічного розвитку на 2019 рік

Капітальний ремонт покрівлі 1000 мна суму 938тис.

Заміна вікон 500 м– 600 тис.

Частковий ремонт фасаду 2 млн. 972 тис.

Футбольне поле 44х22 м – 1,5 млн.

Спортивний майданчик

 

Діяльність батьківського комітету

Головою батьківського комітету закладу в 2017-2018 навчальному році є Стеблина Л.М.

Відбулося 4 засідання батьківського комітету закладу. Порушувались такі питання:

-                підготовка школи до нового навчального року;

-                організація харчування учнів;

-                підготовка до осінньо-зимового періоду;

-                використання добровільних благодійних  внесків за  2017 рік;

-                організація спільної роботи батьків, учителів та учнів з профілактики шкідливих звичок серед учнів закладу.

      Упродовж 2018-2019 навчального року адміністрація закладу, батьківська громада та учнівське самоврядування спільно проводили позакласні заходи  відповідно до плану виховної роботи  закладу, сприяли  реалізації основних завдань.

      Протягом навчального  року працівники закладу, учні та їхні батьки брали активну участь у національно-патріотичних  та благодійних акціях.

Батьківська громадськість протягом року сприяла подальшому зміцненню матеріально-технічної бази  закладу.

Стратегічна мета розвитку  закладу

      Створення умов для отриманням кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, профільного навчання.

      Основними стратегічними завданнями розвитку закладу на 2019 – 2020 навчальний рік є:

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитоку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

2. Забеспечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти.

3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей.

4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.

5. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна).

6. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.

7. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

8. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

9. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

10. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

11. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання).

12. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

13. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

14. Підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу згідно Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.

15. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті.

16. Розвиток в закладі міжнародного співробітництва та міжнародної академічної мобільності.

      Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а також потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

      Освітній процес закладу спрямований на формування у випускника закладу якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме:

- орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;

- здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;

- володіння іноземною мовою;

- наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, та самостійно, з довідковою літературою;

- високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку;

- вільного володіння комп’ютером, високого рівня культури користування ІКТ;

- готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;

- формованню трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

      Розвиток та практичне застосування комунікативних та інформаційно-комунікаційних компетенцій здобувачів освіти в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями Стратегії розвитку закладу.

      Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

      Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань закладу освіти є розвиток саме комунікативних компетентностейздобувачів освіти, у тому числі:

· толерантність;

· висока комунікативність;

· творча активність;

· рефлективність;

· емпативність;

· сенситивність.

Ми створюємо:

 - Сприятливі умови для надання освітніх послуг (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, використання різних методик навчання);

 - Оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно до вікових, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);

  Тісну взаємодію з батьками здобувачів освіти, громадськістю.