АНАЛІЗ РОБОТИ закладу ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2016-2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти,   реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Педагогічний колектив працював над темою: «Створення умов для самопізнання,    саморозвитку, самореалізації особистості учасників навчально-виховного процесу через реалізацію ідей життєтворчості. Формування духовних цінностей громадянина та національно-патріотичної свідомості, виховання правової культури. Реалізація  прав дітей  із  особливими  освітніми  потребами  на  освіту». Навчально-виховний процес проходив в одну зміну. Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Педагогічним колективом проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок  2016 -2017 навчального року в закладі було відкрито 18 класів, із них 1-4-х - 9 класів, 5-9-х – 7 класів, 10-11-х -2 класи. Мова навчання — українська. Станом на 05 вересня 2016 року кількість учнів становила 412 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складала 22,9 учнів.

У школі працює 29 учителів: 21 мають кваліфікаційну категорію – спеціаліст вищої категорії, 1 – спеціаліст І категорії, 6 – спеціаліст,  1 – бакалавр, 6 мають педагогічне звання “учитель-методист”, 7 – “старший учитель”.

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», та постанови  Кабінету  Міністрів   України від 12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку  в ЖЕО-111 отримані списки дітей та підлітків шкільного віку, що проживають в мікрорайоні. Списки перевірені й уточнені. Контроль за виконанням покладено на заступника директора з навчально-виховної роботи Скибенко І.В.

У 2016-2017 навчальному році з 01 вересня 2016 року за індивідуальною формою навчались Павленко О., учень 7-А класу; Баранько Д., учениця 9-А класу; Коваленко А., учениця 11-А класу; з 19 вересня 2016 року   Репінський Д., учень 5-А класу; Науменко Ю., та Яненко Д., учні 6-А класу та з 07 листопада 2016 року – учениця 6-А класу Шамлій Катерина, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу. Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей, здібностей та потреб дитини. На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений із батьками і затверджений директором школи. До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Учителі-предметники відповідально ставилися до своїх обов’язків. Класні керівники Закревська А.В., Дуденко А.О., Паламарчук І.М., Горбатюк В.І., Лисенко Н.І. підтримували тісний зв’язок з батьками учнів. 

Підсумки науково-методичної роботи у 2016-2017 навчальному році 

У 2016-2017 навчальному році науково-методична робота в школі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу управління освіти Голосіївської районної в місті Києві Державної адміністрації «Про   організацію науково-методичної  роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів  Голосіївського району в 2016/2017 навчальному році» № 347 від 02 вересня 2016,  наказу по школі «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи в 2016/2017 навчальному році» від 12.09.2016 р. №147, перспективного та річного плану роботи районного науково-методичного центру, річного плану школи.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної теми  «Створення умов для самопізнання,    саморозвитку, самореалізації особистості учасників навчально-виховного процесу через реалізацію ідей життєтворчості. Формування духовних цінностей громадянина та національно-патріотичної свідомості, виховання правової культури. Реалізація  прав дітей  із  особливими  освітніми  потребами  на  освіту».  Зазначена проблематика відобразилася у виконанні наступних завдань:

·         вивчення та практична реалізація програм з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення базових дисциплін у 2016-2017 навчальному році;

·         запровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти у  8-х класах;

·         вивчення та поширення досвіду роботи кращих педагогічних працівників;

·         підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогів шляхом організації роботи школи молодого вчителя, шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів;

·         забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

·         створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

·         оволодіння технологіями, що забезпечують новий підхід до освіти (інформаційні технології, проектні технології, технології поетапного формування розумової діяльності);

·         підвищення рівня інформаційної культури вчителів.

Члени педагогічного колективу брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, семінарів районного науково-методичного центру управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Протягом 2016-2017 навчального року організовано працювали  шкільні методичні об’єднання учителів. Діяльність шкільних методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи школи. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (рекомендації Міністерства освіти і науки щодо вивчення окремих предметів у 2016-2017 навчальному році, підготовка і проведення олімпіад, МАН, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів), так і науково-методичні питання.

Із метою методичної допомоги учителям при підготовці до уроків та підвищення фахової майстерності у школі створено і діє науково-методичний кабінет, робота якого спрямована на вдосконалення та активізацію діяльності педагогічних працівників школи. З метою здійснення керівництва науково-методичною роботою в школі створена науково-методична рада, до складу якої входять: заступники директора з навчально-виховної роботи Верцімаха Н.Д.,  Скибенко І.В., Коваленко О.М., голови шкільних методичних об’єднань Паламарчук І.М., Єрмакова В.П., Вороніна О.О., учителі, які мають педагогічне звання «учитель-методист» та «старший учитель».

Курсова підготовка учителів школи, атестація 

Можливості курсової підготовки та атестації педагогічних кадрів широко використовуються для стимулювання творчого професійного росту вчителів.

У 2017 році атестувалося 8 педагогічних працівників школи. Був затверджений графік проведення атестації вчителів та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувались, проводили відкриті уроки, готували презентації з досвіду роботи, виступали з доповідями на засіданнях методичних об`єднань та педагогічних рад. З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об’єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та предметні тижні. Кожний учитель, який атестувався, підготував портфоліо з досвіду роботи.

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи й досвіду роботи.

У школі згідно затвердженого плану роботи працює мовно-консультативний пункт для допомоги у вивченні української мови для мешканців мікрорайону. Систематично подаються матеріали про роботу закладу сайт школи.

         Практичний психолог закладу (Подоліч О.В.) діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості, забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей.

У 2016-2017 навчальному році учні школи брали участь у І-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 13 учнів стали призерами ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Протягом листопада 2016 року учні 9-11 класів взяли участь у виконанні контрольних завдань з базових навчальних дисциплін І (районного) етапу конкурсу-захисту та захисті науково-дослідницьких робіт. До районного оргкомітету конкурсу-захисту було надано 6 науково-дослідницьких робіт. На підставі протоколів засідань фахових журі було визначено переможцями 4 роботи учнів 9-11 класів, зокрема за відділеннями:

українська мова – 1 робота;

фольклористика – 2 роботи;

мистецтвознавство – 1 робота.

Переможцями І (районного) етапу стали 4 учнівських робіт, що складає 67% від загальної кількості поданих робіт, 3 роботи подані на участь у ІІ (міському) етапі конкурсу-захисту, що складає 75% від загальної кількості переможців.

До підготовки учнівських науково-дослідницьких робіт і рефератів, роботи у складі районного журі з перевірки конкурсних робіт, перевірки виконання контрольних завдань та оцінки захисту робіт були залучені 4 вчителі школи.

Керівництво науково-дослідницькою діяльністю учнів, які стали переможцями І (районного) етапу конкурсу-захисту, здійснювали 2 педагогічних працівників школи:

Горбатюк В.І. – 3 переможці;

Паламарчук І.М. – 1 переможець.

Розроблено і затверджено посадові інструкції, інструкції  з охорони праці, пожежної безпеки. Щорічно,  згідно з річним планом, у закладі проводиться День цивільного захисту, у ході якого відбуваються тематичні виховні години, демонструються практичні навички дій у надзвичайних ситуаціях, надання невідкладної допомоги потерпілим.

          Система роботи школи з профілактики правопорушень та пропаганди правових знань полягає у спільній дії всіх суб’єктів навчально – виховного процесу: психолого – педагогічна  діагностика та раннє виявлення девіантної поведінки, робота з подолання неуспішності учнів, контроль відвідування учнями школи, проведення місячника правових знань, тижня права, зустрічі з представниками правоохоронних органів, індивідуальна робота з учнями та їх батьками, заслуховування звітів учнів та їх батьків на засідання  Координаційної ради школи (1раз на місяць).

У 2016-2017 навчальному році в школі працюють гуртки та секції, у яких задіяно понад  90% учнів:

- «Дивосвіт» з виготовлення сувенірів (Кондратюк Л.В.);

- «Юні інспектори  руху» (Кондратюк Л.В.);

- «Диво -пензлик»(Володіна С.О.)

- водного  та пішохідного туризму  (Корж М.В);

- фольклорний «Медуниці» (Левицька Н.В.);

- клуб спортивно – бального танцю «Темп»;

- секції волейболу, бейсболу, тхеквондо, настільного тенісу, спортивних танців, черлідингу.

 Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»,   рішення Київської міської ради від 09.10.2014 №271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2016 «Про організацію у 2016 році харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», від 25.10.2016 №1028 «Про внесення змін до підпункту 1.1. пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.06.2016 №362 «Про організацію харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Голосіївського району міста Києва», наказу управління освіти  від 20.02.2017 № 62         згідно з проведеними тендерними процедурами встановлена вартість:

1-4 класи – 13,00 грн. на дитину в день;

5-11 класи – 16,19 грн. на дитину в день (із числа дітей-сиріт; дітей, позбавле- них батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються  в інклюзивних класах; учнів із числа дітей- інвалідів; учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; учнів із числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, із числа дітей із сімей киян, які загину ли або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності).

  Харчувалося: дітей 1-4 класів  - 205 учнів

                                 дітей - сиріт     5 учнів

                                малозабезпечених -1

                                дітей АТО          - 5

Робота бібліотеки

Шкільна бібліотека виконує важливу функцію допомоги учням, педагогам, батькам у формуванні творчої, соціально активної особистості. З метою залучення дітей до бібліотеки, до систематичного читання, з учнями проводяться бесіди про правила користування бібліотекою, організовуються екскурсії бібліотекою, проводяться бібліотечно-бібліографічні уроки, огляди нових надходжень літератури, заходи щодо популяризації державної мови та української книжки.

Бібліотека комплектується централізовано через управління освіти Голосіївської районної  в місті Києві державної адміністрації. Облік бібліотечного фонду ведеться в сумарних, інвентарних книгах, відображається в картотеці підручників в алфавітному та систематичному каталогах. У приміщенні бібліотеки є все необхідне обладнання для зберігання та використання книг.

Бібліотекар  здійснює інформаційну роботу (знайомство з каталогами, заходи щодо пропаганди книг, виставки нових надходжень). Відновлена картотека підручників, написані каталоги (систематичний та алфавітний). Проводиться щорічна інвентаризація бібліотечного фонду.

За сприяння батьківського комітету, заклад здійснює передплату фахових періодичних видань – Інформаційний збірник МОН України, серія видань «Шкільний світ», газети, журнали. Учні закладу в  повному обсязі забезпечені навчальною літературою.

Адміністрація  закладу спільно з профспілковим комітетом  приділяє достатню увагу моральному та матеріальному стимулюванню працівників закладу. За результатами навчально-виховної роботи, результатами атестацій вчителі одержують грамоти, дипломи та преміювання.

Робота закладу направлена на дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Розроблено Комплексний план заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що включає  в себе різні напрямки роботи: пожежну безпеку, профілактику травматизму, попередження дорожньо-транспортного травматизму, питання санітарії та гігієни. За 2016-2017 навчальний рік під час навчально-виховного процесу 4 випадки дитячого травматизму.

Дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям із малозабезпечених сімей щорічно видається шкільна форма, квитки та запрошення на свята районного та міського масштабів.

Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови» 

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою. Протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови».

На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про середню загальну освіту» (ст. 5,7), «Про мови», «Про освіту» (ст.1,6,7.5б)  адміністрацією школи передбачено проведення заходів та ухвалення відповідних управлінських рішень щодо їх виконання, а саме:

Контроль за виконанням вимог державної мовної політики здійснюється керівництвом  під час проведення атестаційного періоду  діяльності вчителя, при вивченні стану викладання окремих предметів, класно-узагальнюючого контролю.

Школа має усі необхідні нормативні матеріали, які регулюють процес функціонування української мови (Конституція України, закони України «Про середню загальну освіту» (ст. 5,7), «Про мови», «Про освіту» (ст.1,6,7.5б),

«Інструкція з ведення ділової документації» (п.1.7 : «Уся ділова документація ведеться державною мовою»). Виконання всіма учасниками навчально–виховного процесу основних положень цих документів сприяє створенню оптимального мовного простору, а також необхідних умов для формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень та загальнолюдських орієнтирів.

Забезпечується виконання вимог чинного законодавства щодо здійснення навчально–виховного процесу та оформлення навчальних кабінетів державною мовою.

Наочність у коридорах, спортивних залах, їдальні, бібліотеці, кабінеті трудового навчання, музики, інформатики оформлено державною мовою; інтер’єр школи оформлений з використанням символіки України, українських мотивів.

Відповідно до Державного стандарту освіти, до Типових навчальних планів у школі повністю виконується інваріантна складова з української мови та літератури; крім того, реалізується варіативна складова вивчення мови та літератури (години для підсилення викладання української мови у  5-9 класах та профільність у 10-11 класах.).

У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні закладу брали участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури. У березні проведений тиждень української мови та літератури, присвячений Т. Г. Шевченку.

Цивільний захист 

З метою забезпечення виконання Законів України «Про Цивільну оборону України», «Про правові засади цивільного захисту», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій», актів Президента України і Кабінету Міністрів України, безумовної реалізації вимог інших нормативних актів з цивільного захисту населення і територій, підвищення готовності та вдосконалення підготовки органів управління і сил єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період головним завданням цивільного захисту школи на 2015-2016 рік  було зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту учнів, педагогічних працівників, техперсоналу. Відповідні зусилля були зосереджені на наступних заходах:

- вдосконалення та розвиток нормативно-правової бази усфері захисту учнів, працівників і території від надзвичайних ситуацій;

- забезпечення готовності керівного, особового складу, всіх формувань та

засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, проведення пошуково-рятувальних робіт та захисту учнів, працівників і території, організованого переведення з мирного на воєнний стан;

- накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, необхідних для

забезпечення проведення першочергових відновних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків прогнозованих надзвичайних ситуацій;

     – планування і проведення ефективних попереджувальних заходів цивільного захисту з метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягнення прийнятих рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій і зменшення людських і матеріальних втрат;

- навчання керівного складу, особового складу, всіх формувань, які створені в школі, підготовці сил і засобів, а також учнів та працівників школи до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в мирний час та в особливий період;

- виконання державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення загрози та запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків;

- встановлення та підтримання зв’язку з єдиною системою оперативно-диспетчерського управління (ЄСОДУ) в надзвичайних ситуаціях міста Києва з єдиним телефонним номером виклику аварійних служб 112.

     Протягом 2016 року адміністрацією школи:

1. Видано наказ «Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту» № 41 від 30.03.2017 р.;

2. Розроблено:

- план дій школи у надзвичайних ситуаціях;

- функціональні обов’язки керівного та особового складу, груп, ланок, постів школи;

- схему оповіщення постійного складу школи ;

- тематику занять для підготовки керівного складу цивільного захисту школи та її працівників щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

3. Створено невоєнізовані формування ЦЗ школи (постійний склад).

4. Складено розклад занять з підготовки керівного складу, працівників, учнів

школи до дій у надзвичайних ситуаціях.

5. Поновлено документи обов’язкового ведення з питань цивільного захисту

згідно встановленого переліку.

6. Проведено практичні заняття, бесіди, відкриті уроки за участю фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служб та управління цивільного захисту населення. Організовано перегляд спеціальних навчальних фільмів, змагання та вікторини на кращі знання і уміння користуватися засобами  індивідуального та колективного захисту від засобів ураження.

До Дня ЦЗ шкільним штабом був підготовлений відповідний наказ, затверджений графік проведення Дня ЦЗ, розроблені питання вікторини з ЦЗ тощо; проведена нарада з педагогічними працівниками, на якій уточнювались обов’язки кожного педагога,  робота спецпідрозділів.

День ЦЗ – завершальний етап щорічного навчання учнів з курсу «Основи здоров`я», на якому закріплюються отримані теоретичні знання про небезпеку, що трапляється або може виникнути на відповідній території, її причини, наслідки для людей і навколишнього середовища, відпрацьовуються практичні дії з особистої безпеки й захисту учнів під час надзвичайних ситуацій.

День цивільного захисту проведено в школі 14 квітня 2017 року, згідно до вимог Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природничого характеру».

Реалізація плану заходів підвищила готовність особового складу  школи, невоєнізованих формувань цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації.

Залежно від тематики та обсягів навчання в День цивільного захисту було проведено цікаві і пізнавальні бесіди та виховні години на теми:

- «Небезпеки природного та техногенного характеру» – 5 клас;

- «Як запобігти трагічним наслідкам пожежі» – 6 клас;

- «Аварії та пожежі на виробництві. Причини їх виникнення» – 7 клас;

- «Яку воду потрібно вживати?» – 8 клас;

- «Радіація та її види. Природний радіаційний фон» – 9 клас;

- «Захист від радіації. Радіозахисні речовини – радіоблокіратори, радіопротектори» – 10 клас;

- «Вплив радіації на здоров’я людини. Шляхи надходження до організму радіоактивних речовин та їх виведення» – 11 клас.

З нагоди  річниці трагедії на ЧАЕС відбулася загальношкільна лінійка «Дзвони Чорнобиля нагадують», пройшов екологічний  інтелектуальний марафон для учнів 7-11 класів.

Усі заходи, які проводились із цивільного захисту, сприяли підвищенню морально-психологічної підготовки учнів в умовах аварій, катастроф та стихійних лих. На відкритих уроках,естафетах,вікторинах, у випуску газет і листівок, практичних діях санпостів узяли участь 414 учнів. Проведення тренувальної евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення школи.

Навчально-матеріальна база школи знаходиться на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я в надзвичайних ситуаціях відповідно до нормативних вимог.

У  2016-2017 навчальному році управлінням освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, Київською міською державною адміністрацією  були проведені:

- перевірка готовності школи до початку 2016-2017 навчального року комісією у складі представників управління освіти, надзвичайних ситуацій, охорони праці, пожежної безпеки, райСЕС,  держгірпромнагляду.

   Ремонтні роботи, які були виконані по підготовці закладу до 2017-2018  навчального року

     Ремонт лавок, підвальних входів

     Косметичний ремонт сходів, коридору 2 поверху, сан блоків, вхідної групи 

           дверей

     Покіс трави

   Батьківська допомога

     Закупівля деззасобів

     Придбання  гашеного вапна

     Закупівля сантехнічниї кранів

     Встановлення жалюзів каб.227, 231

     Проведення благодійної ямарки для воїнів АТО

     Придбання шнурів для комп’ютерного класу

     Косметичний ремонт кабінетів № 145, 211, 212, 306

     Заміна лінолеума  каб.215

 Завдання на 2017-2018 навчальний рік

     З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, інтеграції в Європейський освітній простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників в суспільстві школою визначені такі напрями і завдання діяльності в 2017-2018 навчальному році:

Забезпечення системної роботи по виявленню, підтримці та розвитку різних типів дитячих обдарувань.

Створити умови для якісної підготовки вихованців закладу до олімпіад, конкурсів, змагань різних рівнів.

Забезпечення розвитку науково-дослідницької діяльності учнів шляхом широкого використання проектної технології.

Забезпечити перехід на новий зміст навчання учнів 9-х класів.

Створювати належні умови для адаптації до навчання  учням 1, 5 класів.

Поліпшувати використання організаційних та мотиваційних заходів щодо роботи педагогів над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня.

Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, інформатизації та інтеграції навчально-виховного процессу.

Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи.

Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, залучення школярів до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, формування навичок здорового способу життя.

Здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів у співпраці з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю.

Продовжувати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання і оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Посилити зусилля щодо збереження та відновлення матеріально-технічної бази школи, пошуку резервів її удосконалення.

Висвітлювати результати роботи педагогічного та учнівського колективів  на сайті школи.